رسانه ملی و مدیریت جدید

مسیری سخت در راه است؟ / بخش اول

رئیس جدید رسانه ملی و رودررویی با انتقاداتی از سه ناحیه

سینماپرس: محمد تقی فهیم/ رسانه ملی با انتقادات نه چندان کمی روبرو نیست : سه جبهه، سه گرایش، سه سلیقه، سه طیف و درست تر، از سه ناحیه، ضرغامی و رسانه اش مورد نقد و گله گذاری است، موضوعی که نمی تواند از سوی جانشین ضرغامی مورد بی توجهی قرار گیرد. واقعیتی که می تواند درعین ایجاد نگرانی برای آلترتاتیو او، افق و چشم انداز پذیرش این مسئولیت را هم برای او روشن کند.