• انتظامی و آزمون حسابرسی از محفل جریان شبه‌روشنفکری

    سیمای سینمای بنفش (۵)

    انتظامی و آزمون حسابرسی از محفل جریان شبه‌روشنفکری

    سینماپرس: جریان شبه روشنفکری موجود در عرصه هنر و فرهنگ کشور، از عناوین بسیاری برای فرار از حضور متعهدانه خود بهره برده و نه تنها در خدمت سیاست های نظام و منافع ملی بودن را جُرم تلقی می نماید؛ بلکه با وجهه‌ای طلبکارانه دست در جیب حاکمیت نموده و به تامین عیش و معاش خود از بودجه های عمومی کشور و در قالب  نهادهایی همچون گروه سینمایی هنر و تجربه می‌پردازد.