چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴

یک منتقد سینما مطرح کرد؛

آیابه راستی خورشید جشنواره ای مستقل است!

جشنواره مستقل فیلم خورشید

سینماپرس: جبار آذین در انتقاد به برگزاری جشنواره های متعدد سینمایی مطلبی منتشر کرد که خواندن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش سینماپرس، جبار آذین از منتقدین سینمای کشور نوشت:

این روزهایک مراسم سینمایی باعنوان جشنواره فیلم مستقل خورشید، درحال برگزاری هفتمین دوره خود است. گرچه نفس برگزاری جشن و گردهمایی اهالی سینما، خوب است، ولی بدنیست بدانیم که در دوران بحران های فراگیرسینما وکاسب شدن وکجروی های نامدیران سینما وچپاول اموال ملی و مردم درپوشش برگزاری انواع جشنپاره های نمایشی وتولیدفیلم های متوسط وضعیف به عنوان آثارفاخر وسلطه ویکه تازی های مافیا، پولشویان وابتذاگراهادرسینمای بیمارکشور، وجودوعملکردواهداف جشنواره ای باادعای استقلال، چگونه مراسمی است وحامیان مالی وسیاستگذاران و مجریان آن کیانند وبرگزاری آن درمسیراجرایی کدامین اهداف صورت می گیرد و اساسا وجود آن به بهبودحال سینماکمک می کند یا عازم مقصدی دیگراست! مهدی یار احمدی، مستندسازکشور، بنیانگذارودبیرخورشید است و دردوره های مختلف برگزاری آن، جمعی از دوستان  مستند وتجربی سازاو ودیگرسینماگران، یاراحمدی را درسیاستگذاری واجرای خورشید یاری کرده اند. هدف اصلی خورشید، حمایت ازسینمای مستقل تجربه گرا و مبتنی براندیشه ورزی عنوان شده و اینکه، سعی دارد بین المللی هم باشد. نخستین پرسش اینکه، باتوجه به برگزاری ده ها جشنواره و جشنپاره که اغلب بودجه بر بادده، غیراستانداردوغیرکاربردی اند، ضرورت برگزاری خورشیدکه هزینه میلیاردی دارد، چیست و چه مزیتی نسبت به دیگران دارد. آیاکم توجهی یا بی توجهی به آثارمستندوتجربی وسازندگان چنین آثار وبی اعتباری مرکزی بااین عنوان! انگیزه پیدایش خورشیدبوده است. اگرپاسخ مثبت باشدبایدمشخص شود، پس ازهفت دوره برگزاری، خورشید چه دستاوردی دراین زمینه داشته است. مناسب خواهد بودکه عوامل خورشید، مصداق این دستاوردهارابه صورت واقعی وعینی رسانه ای کنند. گفته می شودخورشیدمستقل است، این ادعاازچه زاویه ای است؛ مالی، سیاسی، هنری، فکری، تکنیکی، یا... دبیرآن عنوان کرده، خورشید، دولتی نیست، اگردولتی نیست، به قاعده، باید ارگانی، خصوصی و یاملی باشد. مناسبات خورشید، نشان می دهدکه درچارچوب فعالیت های مرسوم ارگانی نیست. اگرخصوصی است، باید افراد و جریان های مالی، سیاسی یاسینمایی پشتیبان آن، شفاف سازی شوند. به علاوه مشارکت وزارت راه وشهرداری دربرگزاری آن، ادعای استقلال و دولتی نبودن خورشید راتاریک می کند. واقعیت هانشان می دهد که خورشید هم یک مراسم تجربی است که می خواهد متفاوت و تاثیرگذار وملی باشد. بنابراین باید متفاوت وتاثیرگذار وملی بودن آن را دید ونشان داد. آیاخورشیدی هاچنین کرده ومی کنند. به نظرمی رسد، اگربه راستی همان گونه که دبیرخورشید مدعی شده، جشنواره اش می خواهد، نمایشگر چهره سینمای ایران درجهان باشد. باید باشفاف سازی منابع مالی وعملکرد واهداف خورشید، واقعیت وجود، جایگاه و نقش آن در پیکره سینمای کشور و دستاوردهای عینی و میزان استقلال آن رابه نمایش گذارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.